Energetyczne Wakacje - II Edycja

Regulamin

Regulamin projektu

„ENERGETYCZNE WAKACJE”

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie „ENERGETYCZNE WAKACJE”;
 2. Realizatorem Projektu jest Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury (PFRK), ul. 3 Maja 15/3, 38-500 Sanok;
 3. Biuro projektu mieści się w siedzibie PFRK, ul. 3 Maja 15/3, 38-500 Sanok;
 4. Projekt realizowany jest od 27.07.2015 r. do 31.08.2015 r.
 5. Zajęcia odbędą się w siedzibie Organizatora, ul. 3 maja 15/3 w Sanoku, a także na boiskach sportowych i w innych miejscach na terenie miasta Sanoka.
 6. Rodzice zobowiązani są punktualnie przyprowadzać i osobiście odbierać dzieci z zajęć. W przypadku jakichkolwiek zmian należy poinformować biuro Podkarpackiej Fundacji Rozwoju Kultury na piśmie. Samodzielne opuszczenie zajęć przez dziecko wymaga pisemnej zgody rodziców.
 7. Rodzice opuszczają miejsce, w którym odbywają się warsztaty dopiero po przekazaniu dziecka bezpośrednio pod opiekę prowadzącego, po zakończeniu zajęć zgłaszają prowadzącemu odbiór dziecka. Za bezpieczeństwo dziecka przed godziną rozpoczęcia i po godzinie zakończenia warsztatów odpowiada rodzić!
 8. Rodzice nie uczestniczą w warsztatach, aby nie rozpraszać dzieci i nie burzyć porządku wewnętrznego zajęć.
 9. Warsztaty obejmują 21 spotkań, w tym wycieczka.
 10. Uczestnikom na pierwszych zajęciach wręczany jest harmonogram dostępny jest również na stronie internetowej www.wakacje.interpiano.pl.
 11. Na zajęciach sportowych obowiązuje wygodny strój oraz obuwie sportowe.
 12. Ilość miejsc na zajęciach jest ograniczona. W przypadku zapełnienia się grupy, lista zostanie zamknięta, a osoby. O przyjęciu na listę decyduje data wypełnienia aplikacji.
 13. W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach nie ma możliwości odpracowania ich w innym terminie.

§ 2

UCZESTNICY PROJEKTU

 1. Projekt skierowany jest do dzieci w wieku 7-12 lat.
 2. O kolejności przyjęć decydować będzie kolejność zgłoszeń.

§ 3

ZAKRES WSPARCIA

 1. W ramach Projektu będą przeprowadzone warsztaty:
 •  „Fotopstryki” (8 godz.),
 •  „Ruchy Maluchy” (12 godz.),
 •  „Energoludek” (8 godz.),
 • „prof. Doświadczalski” (8 godz.),
 •  „Telefon Alarmek” (4 godz.),
 • "Czytadełko" (4 godz.),
 • "Śpiewające Brzdące" (8 godz.),
 • "Happy English" (4 godz.),
 • "Plastyczna Kraina" (4 godz.).
 1. Zajęcia odbywać się będą codziennie od poniedziałku do piątku 3 godz. zegarowe zgodnie z harmonogramem (załącznik nr 1).
 2. W ramach Projektu uczestnikom gwarantuje się:
 • bezpłatne materiały szkoleniowe,
 • wycieczkę do Muzeum Energetyki Podkarpackiej w Rzeszowie,
 • wybrane zajęcia będą miały formę zabawy,
 • zapewnienie wykwalifikowanej kadry realizującej zajęcia,
 • napoje i suche przekąski podczas zajęć.
 1. Osoba składająca deklarację uczestnictwa, zobowiązuje się do uczestnictwa w zajęciach przeprowadzanych w ramach Projektu oraz do nie przerwania uczestnictwa w projekcie bez uzasadnionych powodów.
 2. Uczestnicy projektu ponoszą koszty dojazdu na zajęcia we własnym zakresie.

 

§ 4

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

 1. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest wypełnienie przez rodzica dziecka formularza zgłoszeniowego na stronie Organizatora www.wakacje.interpiano.pl
 2. Po zakończeniu rekrutacji utworzona zostanie lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie. Listy osób zakwalifikowanych do Projektu będą dostępne na stronie WEB projektu oraz do wglądu w siedzibie Organizatora.

 

§ 5

ZASADY REZYGNACJI ZE SZKOLEŃ

 1. Rezygnacja z udziału w Projekcie w trakcie jego trwania możliwa tylko w uzasadnionych przypadkach i następuje poprzez pisemne oświadczenie dotyczące przyczyn rezygnacji.
 2. Uzasadnione przypadki, o których mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu mogą wynikać z przyczyn natury zdrowotnej lub działania siły wyższej i z zasady nie mogą być znane przez Uczestnika w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo skreślenia uczestnika z listy Uczestników Projektu w przypadku naruszenia przez niego niniejszego regulaminu oraz zasad współżycia społecznego.

 

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczestnik Projektu nie pokrywa żadnych kosztów związanych z udziałem
  w projekcie, prócz dojazdów na zajęcia.
 2. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do stosowania się do niniejszego regulaminu.
 3. Organizator projektu zastrzega sobie możliwość nanoszenie zmian do regulaminu
  w trakcie trwania projektu.
 4. Sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie są rozstrzygane przez Organizatora Projektu.

 

Załącznik nr 1

Harmonogram zajęć:

  Godzina  ARTYSTYCZNY PONIEDZIAŁEK NAUKOWY WTOREK SPORTOWA ŚRODA ENERGETYCZNY CZWARTEK MUZYCZNY PIĄTEK
9:00 - 10:00 Plastyczna Kraina Prof. Doświadczalski Ruchy Maluch Telefon Alarmek Śpiewające Brzdące
10:00 -11:00 Fotopstryki Prof. Doświadczalski Ruchy Maluchy Energoludek Śpiewające Brzdące
11:00 -12:00 Fotopstryki Czytadełko Ruchy Maluchy Energoludek Happy English

 

Program "Energetycznych Wakacji"

  Godzina  ARTYSTYCZNY PONIEDZIAŁEK NAUKOWY WTOREK SPORTOWA ŚRODA ENERGETYCZNY CZWARTEK MUZYCZNY PIĄTEK
9:00 - 10:00 Plastyczna Kraina Prof. Doświadczalski Ruchy Maluch Telefon Alarmek Śpiewające Brzdące
10:00 -11:00 Fotopstryki Prof. Doświadczalski Ruchy Maluchy Energoludek Śpiewające Brzdące
11:00 -12:00 Fotopstryki Czytadełko Ruchy Maluchy Energoludek Happy English

 Zajęcia odbywać się będą w terminie od 27 lipca do 28 sierpinia 2015r. w siedzibie PFRK, ul. 3 maja 15/3 w Sanoku! *

* zajęcia "Ruchy Maluchy" oraz "Fotopsytyki" odbywać się będa w różnych miejscach na terenie Sanoka, w tym na boisku sportowym, placu zabaw, zamku itp.

PLASTYCZNA KRAINA 

Na naszych zajęciach dzieci będą miały okazję poznawać różne techniki plastyczne, nabywając z czasem praktyki w posługiwaniu się linią, plamą, kształtem i barwą w przestrzeni i na płaszczyźnie. Poprzez uczestnictwo w zajęciach plastycznych dzieci uczyć się będą wyrażania własnych doznań i przeżyć, a także jak współdziałać z rówieśnikami w grupie. Realizacja programu z pewnością przyczyni się do ogólnego rozwoju dziecka, umożliwi mu aktywne poznawanie świata zgodnie z jego potrzebami, zainteresowaniami i dążeniami. Stosowanie podczas zajęć różnorodnych technik plastycznych stymuluje dyspozycje twórcze dzieci. Rozwija fantazję, zdolności skojarzeniowe, pomysłowość, oryginalność, płynność myślenia, zachęca do poszukiwań nieszablonowych rozwiązań.

FOTOPSTRYKI 

Warsztaty fotograficzne rozwijają wrażliwość inspirując do indywidualnego patrzenia na świat. Wyobraźnia dzieci jest nieograniczona, więc wszelakie zajęcia i kreatywne zabawy pobudzają dziecięcą aktywność. Na spotkaniach dzieci będą uczyć się indywidualnego spojrzenia na siebie i otaczający świat oraz ćwiczyć koncentrację i cierpliwość. Zajęcia mają na celu wprowadzenie małych uczestników w zaczarowany świat fotografii analogowej i cyfrowej. Wszystkie spotkania zostaną zaplanowane i dostosowane do wieku uczestników. Każde dziecko będzie miało bezpośredni kontakt z fotografią i poprzez zabawę będzie zachęcane do wyrażania siebie i pokazania, w jaki sposób widzi świat wokół siebie.

PROF. DOŚWIADCZALSKI 

Celem zajęć jest wzmocnienie naturalnej ciekawości dzieci w odkrywaniu praw rządzących światem poprzez eksperymentowanie. W roli mało doświadczonego jeszcze odkrywcy na każdym kroku u dzieci rodzi się wiele pytań, na które pragną odpowiedzi. Często ich pytania wprawiają nas w zdumienie, zachwyt, nieraz w zakłopotanie, a zdarza się, że i w złość. Chcemy zatem przybliżyć dziecku świat nauki, fizyki, chemii w nowatorski sposób poprzez doświadczenia.
Ponieważ jak twierdził Konfucjusz: "Powiedz mi a zapomnę, pokaż mi a zapamiętam, pozwól mi zrobić a zrozumiem."
Zajęcia z eksperymentów to praktyczny kurs z fizyki, biologii oraz chemii. Program zajęć to niezwykle różnorodny materiał dydaktyczny, który zawiera doświadczenia chemiczne, fizyczne, zagadnienia z budowy prostych maszyn, ale przede wszystkim wskazuje ich praktyczne zastosowanie. Warsztaty sprzyjają poszukiwaniu odpowiedzi na podstawowe pytania: co to jest ciecz nienewtonowska? Czym właściwie jest ogień? Jak działa magnez? Na kursach dla dzieci pomagamy dostrzec uczestnikom magię nauki, odkrywamy tajemnice otaczającego nas świata. Na każdych zajęciach kursanci wykonują inne doświadczenie, realizują inny projekt. Praca przy kolejnych zadaniach to prawdziwe wyzwanie dla dzieci. Wszystkie eksperymenty dla dzieci obrazują w sposób plastyczny i przystępny prawa fizyki bądź chemii. A wykonane materiały dydaktyczne, które zabierane są do domów, przypominają na co dzień poznaną w praktyce teorię.

CZYTADEŁKO

Czytadełko to zajęcia, na których wspólnie spędzony czas ma być przede wszystkim dobrą, swobodną zabawą, rozwijającą prawą półkulę mózgu. Zajęcia mają na celu rozbudzenie wyobraźni, doskonalenie umiejętności takich jak: współpraca, komunikacja, kreatywność, swoboda wypowiedzi oraz aktywne uczestnictwo w dyskusji. Na podstawie specjalnie dobranych tekstów literackich uczestnicy zanurzą się w świecie bohaterów poszczególnych opowieści, dzięki czemu na ich przykładzie będą mogli zdobywać wiedzę i kształtować swoje postawy społeczne. Zajęcia „Czytadełko” to wspólne czytanie opowieści, historii, bajek poddawanie ich refleksji połączone z dyskusjami, spotkaniami i działaniami artystycznymi. Podczas zajęć wykorzystane zostaną głównie metody aktywizujące, dzięki którym każdy uczestnik będzie zaangażowany w proces edukacyjny i rozwojowy.

RUCHY MALUCHY 

Zajęcia obejmują naukę gier i zabaw ruchowych z elementami biegu, marszu, skoków oraz ćwiczeń kształtujących orientację. Głównym celem zajęć jest rozbudzenie zainteresowań aktywnością ruchową, rozwój układu ruchowego i odpornościowego, kształtowanie umiejętności ruchowych. Zajęcia będą prowadzone w formie gier, co zapewnia doskonałą zabawę, dużo śmiechu i przyjemności czerpanej ze współpracy w grupie. Zajęcia odbywać się będą na świeżym powietrzu - placu zabaw oraz boiskach sportowych.

TELEFON ALARMEK prowadzący: strażak, policjant, pielęgniarka lub ratownik medyczny

Prowadzone są w różnej konwencji zajęciowej. Jedna forma to swobodne zajęcia z wykorzystaniem dramy, ze zmieniającymi się tematami, krótkimi formami przedstawianymi, historyjkami, pantominą. Jest to metoda oparta na działaniu spontanicznym, improwizowanym, które służy wewnętrznemu rozwojowi uczestnika. Polega na odgrywaniu ról. Uczestnik jest sobą w nowej nieznanej dla niego sytuacji.

 Na przykład:

 • Wybierany jest temat związany z umiejętnościami społecznymi, sytuacje z życia, omawiane są według rodzaju trudności, ograniczeń, możliwego nowego zachowania, a później układany jest scenariusz nowej sytuacji z nowym zachowaniem, który jest następnie odgrywany.
 • Uczestnicy układają swój scenariusz wymyślonej historii, prowadzący czuwa by obsadzenie ról polegało na podjęciu przeciwstawnych ról niż mają dzieci w życiu,
  w ten sposób poprzez odegranie czegoś nowego w dramie mogą przełamać swoje ograniczenia, doświadczyć przeżycia siebie w nowej roli, co ułatwia przeniesienie takiego pozytywnego zachowania do życia codziennego.

Zajęcia będa dotyczyć służb ratunkowych oraz numerów alarmowych 999, 998, 997, a także słuszności używania numeru 112. Na poszczególnych zajęciach dzieci odwiedzi policjant, strażak, a także pielęgniarka.

ENERGOLUDEK

Czym są i jak przemieszczają się ładunki elektryczne? Jak płynie prąd w przewodzie? W jaki sposób można wytworzyć energię elektryczną w dużych ilościach? Jak bezpiecznie i racjonalnie z niej korzystać? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań poznają nasi uczestnicy. Głównym celem zajęć będzie szeroko rozumiana edukacja w zakresie zagadnień związanych z energią elektryczną. Poprzez zabawę oraz mini scenki, wyjaśnione zostaną dzieciom procesy zachodzące w środowisku oraz rolę energii w życiu człowieka, nauczą się bezpiecznego i racjonalnego korzystania z prądu. Przeprowadzenie zajęć nt. energii elektrycznej zostanie przeprowadzone w ciekawej i atrakcyjnej dla dzieci formie poprzez zabawowy, gry, quizy itp.

Dzieci poznają również:

 • wybrane urządzenia techniczne codziennego użytku ułatwiające prace domowe,
 • pod opieką dorosłych, zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z urządzeń elektrycznych,
 • pojęcie energii i skąd ją czerpiemy,
 • odnawialne źródła energii,
 • postawę proekologiczną i zachowania energooszczędne,
 • analiza zachowań dzieci i rodziców dot. wykorzystania i oszczędzania energii
 • omówienie wybranego zagadnienia (np. energia a zanieczyszczenia, oszczędzanie energii),energia w domu, w szkole, energia a bezpieczeństwo, alternatywne źródła energii, itp.
 • ćwiczenia praktyczne (wycinanie wiatraków, zabawy ruchowe, zabawy interaktywne z wykorzystaniem tablicy multimedialnej).

ŚPIEWAJĄCE BRZDĄCE

Śpiewanie daje mnóstwo radości! Głos jest jednym z najpiękniejszych instrumentów, a nauka śpiewu pozwala najpełniej odkryć jego możliwości. Zajęcia wokalne pomogą rozwinąć umiejętność posługiwania się głosem, zgodnie z fizjologią aparatu głosowego, na poziomie mowy i śpiewu. Śpiew jest bowiem przedłużeniem poprawnej wymowy. Warsztaty przyczynią się ponadto do korekty wad wymowy i korekty emisji głosu. Możliwość konsultacji z emisji głosu, dykcji i śpiewu klasycznego. W oparciu o zasady klasycznej emisji głosu, uczestnicy poznają zasady prawidłowego wydobywania dźwięku - w mowie i śpiewie - poprzez odpowiednio dobrane ćwiczenia wokalne, oddechowe i dykcyjne. Podczas zajęć rozwinięta zostanie umiejętność słuchania i rozumienia dźwięków, uczestnicy poznają elementy języka muzycznego (m.in. melodykę, rytmikę , barwę) doskonale się przy tym bawiąc. Wspólnie z prowadzącym poznają możliwości swojego głosu, rozwijając muzyczną wyobraźnię i poczucie rytmu. Śpiewanie, zwłaszcza w zespole doskonale uczy uważności, wrażliwości na dźwięk i jego barwę, jest także fascynującą podróżą, w trakcie której młodzi ludzie w naturalny sposób poznają różnorodne style i gatunki muzyczne.
Zajęcia muzyczne mają na celu uwrażliwienie dziecka na dźwięk, muzykę i sztukę poprzez „zabawę muzyką”. Stworzona zostanie dla nich możliwość prezentowania swoich talentów podczas występów zarówno przed rówieśnikami, uczestnikami zajęć.

HAPPY ENGLISH

Zajęcia z języka angielskiego przybiorą charakter zabaw muzycznych i innych gier, gdyż wtedy proces przyswajania obcego języka przebiegał będzie bezwiednie, co podsumować można stwierdzeniem “They think they are playing, while we know they are learning”, czyli “One myślą, że się bawią, my wiemy, że się uczą”, a głównym celem zajęć będzie to, aby mali uczestnicy w aktywny i ciekawy sposób zanurzali się w świat języka angielskiego. W czasie warsztatów zorganizowane zostaną zabawy, gry, emisja krótkometrażowych bajek w języku angielskim, śpiewanie piosenek, które będą miały na celu poszerzenie wiedzy dzieci z określonej dziedziny oraz związane z nią słownictwo, struktury gramatyczne i zwroty. Warsztatowa formuła zajęć motywuje dzieci do aktywnego udziału w ćwiczeniach i stanowi idealny sposób wzbogacenia słownictwa, ośmielenia z językiem i ćwiczenia jego praktycznego zastosowania.

WYCIECZKA

Przewidziana jest wycieczka uczestników warsztatów do Muzeum Energetyki Podkarpackiej w Rzeszowie. Wycieczka odbędzie się w 31.08.2015. ( poniedziałek).

Muzeum PGE w Rzeszowie to magiczne miejsce, które zobaczyć mogli do tej pory tylko nieliczni. Znajdują się tutaj unikatowe pamiątki sięgające początków podkarpackiej energetyki.

Muzeum mieści się w siedzibie Polskiej Grupy Energetycznej Obrót S.A., przy ul. 8 Marca 6. Eksponaty znajdujące się w muzeum ilustrują historię podkarpackiej energetyki, której początki sięgają 1909 r.

Oglądając te eksponaty, pierwsze wrażenie jest imponujące. W muzeum będzie można zobaczyć „archaiczny” sprzęt, który był kiedyś codziennym narzędziem pracy. Są to m.in. liczniki Szpotańskiego, amperomierze, watomierze, aparaty monterskie, zegary ze starej elektrowni czy miliamperomierz z 1935r. Uwagę przykuwa służący do komunikacji telefon produkcji radzieckiej oraz jeden z pierwszych polskich komputerów – Meritum wyprodukowany w 1985 r. Dla wielu ciekawostką będą też… półbuty elektroizolacyjne. Wyglądają jak duże kalosze. Po założeniu je na buty, chroniły elektryka pracującego przy montażu i naprawie linii energetycznych.

Wśród eksponatów dużo jest historycznych, pożółkłych zdjęć. Przedstawiają różne sceny z różnych lat. Można zobaczyć na nich – na przykład - elektrownię miejską w Jaśle z 1903 r., jak i zabawę choinkową dzieci pracowników energetyki w 1966 r. zorganizowaną w Rzeszowie.

Muzeum bogate jest także w unikatowe pisma. Znajdziemy w nim różnorodne pisane, wyblakłym już dziś, atramentem dokumenty. Na przykład: „Dokumentację techniczną i prawną najstarszej linii SN na Podkarpaciu, tzw. Szyny Podkarpackiej z 1931 r.” oraz „ Dokumentację techniczną linii 110kV Starachowice – Stalowa Wola w wybudowanej podczas okupacji niemieckiej w 1943 r.”

Zgromadzone pamiątki pochodzą z rozbiórek starych sieci i elektrowni, część z nich to darowizny od byłych pracowników dzisiejszej PGE Dystrybucja. Muzealne dokumenty znalezione zostały przez pasjonatów m. in. w Archiwum Państwowym.

W muzeum znajduje się księga pamiątkowa, w której wpisali się Ci, którzy mieli już okazję pojawić się w tym wyjątkowym miejscu. Alicja Pikol napisała: „Serdeczne gratulacje dla organizatorów tej pięknej i bardzo ciekawej ekspozycji. Z Ogromnym wzruszeniem przeglądałam zdjęcia i pamiątki z lat 1909 – 1944, lat w których pracował mój dziadziu, Władysław Waller”. A niżej, w księdze pamiątkowej, kolejny wzruszający wpis: „ Dziękuję za bardzo piękną wystawę. Michał Półtora, 10 lat, praprawnuczek Władysława Wallera”.

 

PARTNER I WSPÓŁORGANIZATOR