REGULAMIN

Regulamin projektu

„ENERGETYCZNE WAKACJE 2018”

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie „ENERGETYCZNE WAKACJE 2018”;
 2. Realizatorem Projektu jest Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury (PFRK), ul. 3 Maja 15/3, 38-500 Sanok;
 3. Biuro projektu mieści się w siedzibie PFRK, ul. 3 Maja 15/3, 38-500 Sanok;
 4. Projekt realizowany jest od 16.07.2018 r. do 20.07.2018 r.
 5. Zajęcia odbędą się w siedzibie Organizatora, ul. 3 maja 15/3 w Sanoku, a także na boiskach sportowych i w innych miejscach na terenie miasta Sanoka.
 6. Rodzice zobowiązani są punktualnie przyprowadzać i osobiście odbierać dzieci z zajęć. W przypadku jakichkolwiek zmian należy poinformować biuro Podkarpackiej Fundacji Rozwoju Kultury na piśmie. Samodzielne opuszczenie zajęć przez dziecko wymaga pisemnej zgody rodziców.
 7. Rodzice opuszczają miejsce, w którym odbywają się warsztaty dopiero po przekazaniu dziecka bezpośrednio pod opiekę prowadzącego, po zakończeniu zajęć zgłaszają prowadzącemu odbiór dziecka. Za bezpieczeństwo dziecka przed godziną rozpoczęcia i po godzinie zakończenia warsztatów odpowiada rodzić!
 8. Rodzice nie uczestniczą w warsztatach, aby nie rozpraszać dzieci i nie burzyć porządku wewnętrznego zajęć
 9. Uczestnikom na pierwszych zajęciach wręczany jest harmonogram, który dostępny jest również na stronie internetowej www.interpiano.pl.
 10. Na zajęciach sportowych obowiązuje wygodny strój oraz obuwie sportowe.
 11. Ilość miejsc na zajęciach jest ograniczona. W przypadku zapełnienia się grupy, lista zostanie zamknięta. O przyjęciu na listę decyduje data wypełnienia aplikacji.
 12. W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach nie ma możliwości odpracowania ich w innym terminie.

§ 2

UCZESTNICY PROJEKTU

 1. Projekt skierowany jest do dzieci w wieku 7-10 lat.
 2. O kolejności przyjęć decydować będzie kolejność zgłoszeń.

§ 3

ZAKRES WSPARCIA

 1. W ramach Projektu będą przeprowadzone warsztaty:

  - „Twórczcy Artysta”

  - „Ruchy Maluchy”

  - „Mały Mistrz Gotowania”

  - „Twórczy Artysta” 

  - „Wygibaski na Ludowo”

  - „Profesor Doświadczalski” 

 2.  Zajęcia odbywać się będą codziennie w godzinach 09:00 - 12:00 zgodnie z harmonogramem.

 3. W ramach Projektu uczestnikom gwarantuje się:

  - bezpłatne materiały szkoleniowe,

  - zapewnienie wykwalifikowanej kadry realizującej zajęcia,

  - napoje i suche przekąski podczas zajęć.

 4. Osoba składająca deklarację uczestnictwa, zobowiązuje się do uczestnictwa w zajęciach przeprowadzanych w ramach Projektu oraz do nie przerwania uczestnictwa w projekcie bez uzasadnionych powodów. Uczestnicy projektu ponoszą koszty dojazdu na zajęcia we własnym zakresie.

§ 4

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

 1. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest zgłoszenie dziecka do udziału przez rodzica bądź prawnego opiekuna.
 2. Zgłoszenia można dokonać na jeden z podanych sposobów:
  • wypełnienie przez rodzica dziecka deklaracji uczestnictwa na stronie Organizatora www.interpiano.pl,
  • przesłanie wypełnionej deklaracji mailowo na adres ZnVuZGFjamFAaW50ZXJwaWFuby5wbA==
  • dostarczenie deklaracji osobiście do siedziby Organizatora
  • zgłoszenie telefoniczne pod numerem (13) 464 03 44
 3. Deklarację uczestnictwa można pobrać pod jednym z poniższych linków:
 4. Po zakończeniu rekrutacji utworzona zostanie lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie. Listy osób zakwalifikowanych do Projektu będą dostępne do wglądu w siedzibie PFRK.

 

§ 5

ZASADY REZYGNACJI ZE SZKOLEŃ

 1. Rezygnacja z udziału w Projekcie w trakcie jego trwania możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i następuje poprzez pisemne oświadczenie dotyczące przyczyn rezygnacji.
 2. Uzasadnione przypadki, o których mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu mogą wynikać z przyczyn natury zdrowotnej lub działania siły wyższej i z zasady nie mogą być znane przez Uczestnika w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie.
 3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w programie Energetyczne Wakacje innych niż zdrowotne (udokumentowanych zaświadczeniem lekarskim), wpisowe nie zostaje zwrócone. 
 4. Organizator zastrzega sobie prawo skreślenia uczestnika z listy Uczestników Projektu w przypadku naruszenia przez niego niniejszego regulaminu oraz zasad współżycia społecznego.

 

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Opłata za tegoroczną edycję wynosi 100 PLN, którą należy przelać na konto Podkarpackiej Fundacji Rozwoju Kultury z dopiskiem "EW". BANK PEKAO SA nr: 64 1240 2340 1111 0010 7473 4132 
 2. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do stosowania się do niniejszego regulaminu.
 3. Organizator projektu zastrzega sobie możliwość nanoszenie zmian do regulaminu w trakcie trwania projektu.
 4. Sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie są rozstrzygane przez Organizatora Projektu.